Szanowni Goście!
Dyrekcja wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych Gości.

REGULAMIN PENSJONATU

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin Pensjonatu obowiązuje na terenie Pensjonatu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.

Regulamin Pensjonatu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Regulamin Pensjonatu jest dostępny w recepcji hotelowej, w teczce informacyjnej w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Pensjonatu www.zrodloraduni.pl.

§2 DOBA HOTELOWA

Pomieszczenie mieszkalne w Pensjonatu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.

Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Pensjonatu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Pensjonacie.

Po dokonaniu rezerwacji przez recepcję Pensjonatu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.

Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Pensjonatu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.

Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Pensjonatu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.

W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:

na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną zadatkowi,

na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.

W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:

korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,

Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 40 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.

Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

Osoby niezarejestrowane w Pensjonacie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00.

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Pensjonatu lub innych osób przebywających w Pensjonatu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Pensjonatu.

Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

W przypadku opuszczenia przez Gościa Pensjonatu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.

W przypadku nieprzybycia Gościa do Pensjonatu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

§ 4 USŁUGI

Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Pensjonatu niezwłoczną reakcję.

Hotel ma obowiązek zapewnić:

warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,

profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,

sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,

zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:

room service,

skanowanie i drukowanie dokumentów,

wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,

wypożyczenie sprzętu turystycznego

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PENSJONATU

Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Pensjonatu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu.

Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Pensjonatu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Pensjonatu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

W Pensjonacie nie akceptujemy pobytu zwierząt.

W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.

W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Pensjonacie.

W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

Pokoje hotelowe otwierane są kluczem. Zagubienie kluczy wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.

Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Źródło Raduni Mikołaj Kostuch, z siedzibą w Stężycy  przy ul. Parkowej 7.

Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pensjonatu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Pensjonatu.

Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

Aktualny cennik usług i opłat w Pensjonatu znajduje się w recepcji Pensjonatu.

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Pensjonatu pisemnie na adres e-mail:  zrodlo@raduni.pl

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Pensjonatu.

Dyrekcja PENSJONATU

Procedura Bezpieczny Hotel

Każdy opuszczany przez Gościa pokój przed przyjęciem kolejnego oraz podczas rutynowego sprzątania dezynfekowany jest specjalistycznymi, certyfikowanymi preparatami. W pokojach dezynfekowane są wszystkie urządzenia, meble, klamki, armatury, poręcze, piloty tv, telefony, czajniki, mini bary i inne urządzenia.

Każdy pokój jest wietrzony, prosimy po opuszczaniu pokoju pozostawić uchylone okno. 

Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.

Możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji Pensjonatu.

Z recepcją prosimy kontaktować się najlepiej telefonicznie dzwoniąc pod numer 887797777. Staramy się ograniczyć bezpośredni kontakt z recepcją do minimum.

Zmianie ulega doba hotelowa, rozpoczyna się od godziny: 16:00, kończy o godzinie 11:00.

Śniadania serwowane są w restauracji w godzinach: 08:00-10:00, stoliki wyznacza kelner.

Apteczka pierwszej pomocy do Państwa dyspozycji znajduje się w recepcji / barze.

Pełna wersja regulaminu Pensjonatu, procedur bezpieczny hotel, informacja o danych osobowych, regulamin SPA znajduje się na naszej stronie internetowej Źródło Raduni i w recepcji.

Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu w naszym Pensjonacie!

Dyrekcja PENSJONATU