Szanowni Goście!
Dyrekcja wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych Gości. 

Najbardziej korzystna oferta pobytu w znajduje się na www.zrodloraduni.pl .

Jeżeli znajdą Państwo w sieci niższą cenę, prosimy o kontakt z recepcją hotelu
(+48 (58) 58 59 589 ) – z pewnością będziemy mogli zaoferować lepsze warunki.

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Tpay

& 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat dla firmy Źródło Raduni Mikołaj Kostuch., właściciela srony zrodloraduni.pl za pośrednictwem Serwisu Tpay.

& 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Odbiorca płatności – Mikołaj Kostuch Źródło Raduni 83-322 Stężyca ul  Parkowa 7 NIP 589-186-86-64

Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.

Operator płatności –Tpay – System płatności Tpay należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , 

Serwis  internetowy – serwis Tpay pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.

Płatność – dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

& 3

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Tpay” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę Tpay występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę za usługi agencyjne w Źródło Raduni

Wpłaty przekazywane za pośrednictwem Tpay będą przekazywane na rachunek bankowy:

mbank 65 1140 2004 0000 3802 7541 1095.

 

REGULAMIN KOMPLEKSU

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin Kompleksu obowiązuje na terenie Kompleksu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.

Regulamin Kompleksu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Kompleksu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Regulamin Kompleksu jest dostępny w recepcji hotelowej, w teczce informacyjnej w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Kompleksu www.zrodloraduni.pl.

§2 DOBA HOTELOWA

Pomieszczenie mieszkalne w Kompleksu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.

Kompleks zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Kompleksu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w kompleksie.

Po dokonaniu rezerwacji przez recepcję Kompleksu, Gość otrzymuje drogą mailową informacje o wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.

Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Kompleksu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.

Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Kompleksu, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji.

W przypadku anulowania przez Gościa potwierdzonej rezerwacji:

na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną zadatkowi,

na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.

W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:

korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,

Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 30 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.

Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

Osoby niezarejestrowane w kompleksie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Kompleksu lub innych osób przebywających w Kompleksu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Kompleksu.

Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

W przypadku opuszczenia przez Gościa Kompleksu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.

W przypadku nieprzybycia Gościa do Kompleksu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

§ 4 USŁUGI

Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Kompleksu niezwłoczną reakcję.

Hotel ma obowiązek zapewnić:

warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,

profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,

sprzątanie pokoju na życzenie oraz wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,

zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

W pokoju nie można przechowywać sprzętu samochodowego i ani rowerowego.

Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:

room service,

skanowanie i drukowanie dokumentów,

wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,

wypożyczenie sprzętu turystycznego

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMPLEKSU

Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Kompleksu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Kompleksu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Kompleksu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Kompleksu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Kompleksu.

Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Kompleksu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Kompleksu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

W kompleksie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Kompleksu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

W kompleksie nie akceptujemy pobytu zwierząt.

W kompleksie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.

W kompleksie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w kompleksie.

W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

Pokoje hotelowe otwierane są kluczem. Zagubienie kluczy wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.

Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Źródło Raduni Mikołaj Kostuch, z siedzibą w Stężycy  przy ul. Parkowej 7.

Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Kompleksu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Kompleksu.

Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

Aktualny cennik usług i opłat w Kompleksu znajduje się w recepcji Kompleksu.

REKLAMACJE .
W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Najemcy mogą złożyć reklamację drogą mailową na adres: zrodlo@raduni.pl.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący poinformuje Najemcę e-mailem zwrotnym na adres email Najemcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wynajmującego.
W przypadku reklamacji usług dodatkowych sprzedawanych w Pakietach, reklamacja zgłoszona powyżej zostanie przekazana do partnerów Wynajmującego świadczących te usługi. 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Kompleksu.

Dyrekcja KOMPLEKSU

Procedura Bezpieczny Hotel

Każdy opuszczany przez Gościa pokój przed przyjęciem kolejnego oraz podczas rutynowego sprzątania dezynfekowany jest specjalistycznymi, certyfikowanymi preparatami. W pokojach dezynfekowane są wszystkie urządzenia, meble, klamki, armatury, poręcze, piloty tv, telefony, czajniki, mini bary i inne urządzenia.

Każdy pokój jest wietrzony, prosimy po opuszczaniu pokoju pozostawić uchylone okno. 

Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.

Możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji Kompleksu.

Z recepcją prosimy kontaktować się najlepiej telefonicznie dzwoniąc pod numer 887797777. Staramy się ograniczyć bezpośredni kontakt z recepcją do minimum.

Zmianie ulega doba hotelowa, rozpoczyna się od godziny: 16:00, kończy o godzinie 11:00.

Śniadania serwowane są w restauracji w godzinach: 08:00-10:00, stoliki wyznacza kelner.

Apteczka pierwszej pomocy do Państwa dyspozycji znajduje się w recepcji / barze.

Pełna wersja regulaminu Kompleksu, procedur bezpieczny hotel, informacja o danych osobowych, regulamin SPA znajduje się na naszej stronie internetowej Źródło Raduni i w recepcji.

Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu w naszym kompleksie!

Dyrekcja KOMPLEKSU